Ga naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Van den Berg’s Optiek. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Van den Berg’s Optiek zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2 Aanbiedingen

1. Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt, indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.

2. Een overeenkomst tussen Van den Berg’s Optiek en de consument komt tot stand doordat Van den Berg’s Optiek de order van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat Van den Berg’s Optiek een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van Van den Berg’s Optiek tevens als orderbevestiging.

Artikel 3 Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. De consument kan slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet volledig voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is Van den Berg’s Optiek op ieder moment gerechtigd de goederen terug te vorderen.

Artikel 4 Overmacht

1. Ingeval door omstandigheden die niet aan Van den Berg’s Optiek, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Van den Berg’s Optiek onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Van den Berg’s Optiek, welke niet voor risico van Van den Berg’s Optiek komen en de omstandigheid dat Van den Berg’s Optiek een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Van den Berg’s Optiek te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Van den Berg’s Optiek hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Van den Berg’s Optiek niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Van den Berg’s Optiek kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

2. Indien Van den Berg’s Optiek de overeenkomst ontbindt is de consument wel gehouden de reeds door Van den Berg’s Optiek gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de consument zijn gemaakt.

Artikel 5 Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens Van den Berg’s Optiek niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Van den Berg’s Optiek direct opeisbaar en is Van den Berg’s Optiek bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 6 Levertijd

1. Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. De toepasselijkheid van artikel 7:46f lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De door Van den Berg’s Optiek te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen op enige wijze éénmaal aan de consument heeft aangeboden.

2. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument Van den Berg’s Optiek schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat Van den Berg’s Optiek binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 7 Betaling

1. Het aan Van den Berg’s Optiek verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.

2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum.

3. Indien de klant een garantstelling heeft getekend of op andere wijze geen bezwaar heeft gemaakt tegen een garantstelling of de zorgverzekeraar Van den Berg’s Optiek heeft verplicht om te werken met een garantstelling waarbij Van den Berg’s Optiek gerechtigd is om een gedeelte van de betaling direct via de zorgverzekeraar van de klant te laten verlopen en de zorgverzekeraar om welke reden dan ook de betaling niet (tijdig) uitkeert of dit bedrag terug vordert, dan is Van den Berg’s Optiek gerechtigd het openstaande bedrag alsnog direct bij de consument te incasseren. Van den Berg’s Optiek is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werkwijze en besluiten van de zorgverzekeraar van de consument.\

4. Indien de consument in verzuim is of de situatie als in artikel 5 zich voordoet, stuurt Van den Berg’s Optiek een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.

5. Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Van den Berg’s Optiek bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 8 Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Van den Berg’s Optiek de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.

2. In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan Van den Berg’s Optiek te voldoen.

Artikel 9 Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 10 Annulering

In verband met het Van den Berg’s Optiek productieproces dienen annuleringen binnen 24 uur na het sluiten van de overeenkomst per aangetekende brief bij Van den Berg’s Optiek te worden gemeld. De consument is, ongeacht of de annulering binnen deze 24 uur wordt gemeld, gehouden aan Van den Berg’s Optiek die kosten te betalen die zij in redelijkheid heeft gemaakt.

Artikel 11 Garantie

1. Van den Berg’s Optiek garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar aangeboden bril en/of andere ooghulpmiddelen voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of enig ooghulpmiddel is Van den Berg’s Optiek verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of het geconstateerde foutieve product te vervangen. Verder garandeert Van den Berg’s Optiek dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.

2. Onverminderd het hiervoor genoemde, dienen klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen veertien kalenderdagen, doch uiterlijk binnen twee maanden na aflevering, dan wel na het verrichten van de desbetreffende diensten, bij Van den Berg’s Optiek te zijn ingediend. Bij het overschrijden van de genoemde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Van den Berg’s Optiek een redelijke termijn worden gegund teneinde te klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.

3. Aanspraak op enige garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Van den Berg’s Optiek (herstel)werkzaamheden aan het door Van den Berg’s Optiek met garantie geleverde product heeft verricht of heeft laten verrichten.

4. Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. Alle aansprakelijkheid van Van den Berg’s Optiek jegens de consument is beperkt tot hetgeen is bepaald in dit artikel, met inachtneming van de dwingend rechtelijke bepalingen omtrent aansprakelijkheid.

2. Van den Berg’s Optiek is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Van den Berg’s Optiek aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.

3. Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Van den Berg’s Optiek of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Van den Berg’s Optiek.

4. Van den Berg’s Optiek sluit alle aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan tijdens enige werkzaamheden aan producten, waaronder maar niet uitsluitend monturen, welke niet bij Van den Berg’s Optiek zijn aangeschaft. Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Van den Berg’s Optiek.

5. Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Van den Berg’s Optiek toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal €15 000 (zegge: vijftien duizend euro) per schadegeval en maximaal € 100.000,= (zegge: honderd duizend euro) per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Van den Berg’s Optiek.

6. Indien Van den Berg’s Optiek ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar volledig vrijwaren en Van den Berg’s Optiek alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 13 Garantstelling

1.De consument machtigt Van den Berg’s Optiek de vergoeding voor de aankoop, die geheel of gedeeltelijk wordt verzorgt door de zorgverzekeraar, te claimen bij de zorgverzekeraar. De consument verklaart hierbij, al dan niet middels ondertekening van een garantstellingsdocument, volledige kennis te hebben van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar waaronder hem door Van den Berg’s Optiek ten laste van de zorgverzekeraar een gehele of gedeeltelijke vergoeding voor een gezichtshulpmiddel is verstrekt.

2. De consument verklaart te beschikken over een rechtsgeldige zorgverzekering bij een zorgverzekeraar.

3. De consument verklaart geen declaraties voor een bril of contactlenzen ten laste van deze verzekering te hebben ingediend of in te gaan dienen na aanvraag met betrekking tot de in de polisvoorwaarden van de verzekering genoemde periode.

4. De consument verklaart de kosten van de bril en/of glazen en/of contactlenzen aan Van den Berg’s Optiek te vergoeden als blijkt dat de zorgverzekeraar om enige reden niet tot (gedeeltelijke) vergoeding overgaat.

Artikel 14 Overig

1. Van den Berg’s Optiek houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Van den Berg’s Optiek geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Verdere informatie over de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in het Privacy Beleid van Van den Berg’s Optiek.

2. Van den Berg’s Optiek is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. De documenten, informatie en/of reacties op de website van Van den Berg’s Optiek zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dienen op geen enkele wijze gebruikt te worden voor een diagnose of een keuze voor een (medische) behandeling. De informatie, documenten en/of reacties van Van den Berg’s Optiek zijn geenszins bedoeld om professionele medische zorg, aandacht of advies door een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar te vervangen. De informatie op de website is mogelijk niet volledig of up-to-date en kan niet als uitputtend gebruikt worden. Van den Berg’s Optiek adviseert met klem aan alle bezoekers van de website met optische problemen en gerelateerde vragen om een opticien te raadplegen die getraind is in het observeren in interpreteren van symptomen en in staat is om een juiste diagnose te stellen.

4. Druk-en typefouten in enige vorm van communicatie van Van den Berg’s Optiek, inclusief de website van Van den Berg’s Optiek, zijn nadrukkelijk voorbehouden.

5. Geen enkele informatie verstrekt door Van den Berg’s Optiek dan wel mondeling of schriftelijk, schept enige garantie of andere verplichting voor Van den Berg’s Optiek, indien deze niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden is genoemd.

6. Op de rechtsverhouding tussen Van den Berg’s Optiek en de consument is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem, ongeacht het recht van Van den Berg’s Optiek een geschil voor te leggen aan de Rechtbank in het arrondissement waar de consument gevestigd is. Indien Van den Berg’s Optiek aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de Rechtbank te Arnhem, dient de consument binnen één maand schriftelijk aan Van den Berg’s Optiek te laten weten als hij het geschil aan de rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te Arnhem bevoegd is.

Versie 28-10-2021