Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Wie zijn wij?

Ons website-adres is: https://vandenbergoptiek.nl. Van den Berg’s Optiek, gevestigd aan de Kerkstraat 11, 3882 BM PUTTEN handelend onder KVK nummer: 6480252.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Van den Berg’s Optiek verzamelt persoonsgegevens bij de uitvoering van haar werkzaamheden. In de meeste gevallen gaat het om gegevens die zij opvraagt bij de betrokkene of die de betrokkene uit zichzelf verstrekt. Denk daarbij aan het eerste contact, middels het contactformulier op de website, mail of afspraak maken middels de website, tussen Van den Berg’s Optiek en een (potentiele) consument gegevensuitwisseling op het gebied van anamnese, oogmetingen, advies op het gebied van oogziekten en alle andere services en diensten.

Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat Van den Berg’s Optiek zo zorgvuldig mogelijk te werk. Een essentieel onderdeel van die zorgvuldigheid is transparantie. Van den Berg’s Optiek vindt het belangrijk dat derden en betrokkenen inzicht hebben in de manier waarop zij persoonsgegevens gebruikt en de achterliggende redenen daarvoor. Daarom heeft zij dit statement opgesteld. Als u na lezing van dit Statement nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Van den Berg’s Optiek, de heer A. van den Berg vdbergoptiek@gmail.com. Dat geldt natuurlijk ook als u één van de hieronder beschreven rechten zou willen uitoefenen of als u een klacht heeft. Het volledige adres en de naam van de contactpersoon vindt u onderaan dit statement.

Heeft Van den Berg’s Optiek een Functionaris Gegevensbescherming?

Van den Berg’s Optiek heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Zij heeft wel een medewerker aangewezen die als eerste aanspreekpunt geldt waar het gaat om privacy en persoonsgegevens. Het betreft de heer A. van den Berg. Het volledige adres vindt u onderaan dit statement.

Welke persoonsgegevens verwerkt Van den Berg’s Optiek en waarom doet zij dat?

Van den Berg’s Optiek verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, om verschillende redenen. De gegevens die zij verwerkt zijn Identificatiegegevens (naam, mailadres en telefoonnummer), Locatiegegevens, Gegevensuitwisseling op het gebied van anamnese, oogmetingen, advies op het gebied van oogziekten en alle andere services en diensten. Het eerste hoofddoel van deze verwerking is om een overeenkomst met de consument tot stand te kunnen brengen. Daarvoor moeten Van den Berg’s Optiek en de consument immers met elkaar kunnen communiceren. Denk bijvoorbeeld aan vaststellen en constateren van de behoefte van de consument. Het tweede hoofddoel is het bestellen van middelen voor de consument. Denk daarbij aan glazen, brillen, contactlenzen enz. Het derde hoofddoel is in overleg met de consument de geconstateerde gegevens te communiceren aan de door de consument aangewezen huisarts en oogarts.

Mag Van den Berg’s Optiek die gegevens verwerken?

Van den Berg’s Optiek verwerkt persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor haar diensten. Van den Berg’s Optiek verwerkt persoonsgegevens als haar eigen belangen dat rechtvaardigen. Dat zal het geval zijn als het voor Van den Berg’s Optiek redelijkerwijze onmogelijk is om haar werkzaamheden uit te voeren zonder die gegevens te verwerken. Ten slotte vraagt Van den Berg’s Optiek in sommige gevallen (ook nog) toestemming om de gegevens te mogen gebruiken. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus

1.     Dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de                   betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.
2.     Dat verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Van den Berg’s Optiek (of een derde)
3.     Dat betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking

Ten aanzien van categorie (ii) geldt dat het in alle gevallen gaat het om verwerkingen die voor Van den Berg’s Optiek noodzakelijk zijn om haar dienstverlening te kunnen realiseren. Zij kan simpelweg haar werkzaamheden niet doen, zij kan niet communiceren. Zonder gebruik te maken van de persoonsgegevens van de consument. Daarom heeft zij een gerechtvaardigd belang bij die verwerkingen. Van den Berg’s Optiek meent dat dit belang, wanneer het wordt afgewogen tegen het belang van de betrokkene, voorrang moet krijgen. Redengevend daarbij zijn twee overwegingen. Ten eerste het feit dat Van den Berg’s Optiek uit ervaring weet dat dergelijke verwerkingen in de regel niet op bezwaren stuiten. Van den Berg’s Optiek neemt dat daarom tot uitgangspunt. Ten tweede het feit dat Van den Berg’s Optiek de gegevens niet langer dan nodig bewaart. Om niettemin de rechten van de betrokkene zoveel als mogelijk te respecteren, maakt Van den Berg’s Optiek alleen gebruik van de gegevens die noodzakelijk zijn om het doel te verwezenlijken.

Ten aanzien van categorie (iii) geldt dat gegeven toestemming te allen tijden weer ingetrokken kan worden, zonder opgaaf van reden.

Komen die persoonsgegevens ook bij anderen terecht?

Van den Berg’s Optiek deelt op nadrukkelijk toestemming van de consument de gegevens met een derde partij als zijnde door de consument aangewezen oogarts of derde.

Blijven de persoonsgegevens in Europa?

In dit kader wordt gesproken van de Europese Economische Ruimte (EER). Die bestaat uit de landen van de EU, aangevuld met Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Alle landen die daarbuiten vallen, gelden als een ‘derde land’. Van den Berg’s Optiek geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen. De persoonsgegevens blijven in beginsel dus in Europe. Als er in een uitzonderlijk geval toch sprake is van doorgifte aan een ‘derde land’ dan zal dat alleen gebeuren naar een land waarvan op Europees niveau uitdrukkelijk is vastgesteld dat daar een passend niveau van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Hoe lang blijven de gegevens bewaard?

Van den Berg’s Optiek bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn. De precieze termijnen zijn opgenomen in het register van verwerkingsactiviteiten dat Van den Berg’s Optiek heeft opgesteld. Bij de vaststelling van de toepasselijke termijnen is Van den Berg’s Optiek allereerst uitgegaan van wettelijke (minimum) termijnen. Denk daarbij aan de wettelijke plicht om boekhoudkundige informatie te bewaren. Voorts heeft Van den Berg’s Optiek waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bewaartermijnen die zijn opgenomen in het Vrijstellingsbesluit Wbp. Zo geldt ten aanzien van de contactgegevens van de consument een bewaartermijn die loopt tot maximaal één jaar na beëindiging van de relatie tussen partijen. Ten slotte heeft Van den Berg’s Optiek zich bij de vaststelling van de bewaartermijnen laten leiden door haar belangen en die van haar consument. Zo kan het bijvoorbeeld voor beide partijen belangrijk zijn dat stukken waarin (nadere) afspraken zijn vastgelegd langer dan twee jaar bewaard blijven. Als dergelijke stukken (denk bijvoorbeeld aan mailcorrespondentie, onderzoeken, anamnese rapporten) persoonsgegevens bevatten, blijven die dan dus ook bewaard.

Welke rechten heb ik?

Volgens de wet bent u een ‘betrokkene’ en betrokkenen hebben een aantal concreet omschreven wettelijke rechten. U kunt bij Van den Berg’s Optiek een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Van den Berg’s Optiek uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met: Van den Berg’s Optiek, 
dhr. A. van den Berg, Kerkstraat 11, 3882 BM Putten, vdberg@gmail.com. Van den Berg’s Optiek zal binnen een maand reageren op uw bericht. Als u meent dat Van den Berg’s Optiek handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Wat moet ik nog meer weten?
1.        Om een deugdelijk privacy beleid te kunnen voeren, heeft Van den Berg’s Optiek een register opgesteld van alle manieren waarop zij                                persoonsgegevens verwerkt. Per verwerking zijn o.a. het doel, de grondslag en de bewaartermijn opgenomen. Wanneer u meent dat u met                    dit privacy beleid onvoldoende bent voorgelicht, kunt u verzoeken om inzage in dat register.
2.         Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Van den Berg’s Optiek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.                    Een omschrijving daarvan is ook opgenomen in het verwerkingsregister. Van den Berg’s Optiek beoordeelt periodiek of deze maatregelen nog              afdoende zijn.
3.         Het privacy beleid van Van den Berg’s Optiek ziet ook toe op zaken die los staan van haar relaties met haar consumenten. Zo geldt er                              bijvoorbeeld ook een bewaartermijn voor gegevens van 7 jaar.
4.         Van den Berg’s Optiek zorgt ervoor dat al haar medewerkers bekend zijn met haar privacy beleid en dat zij ook doordrongen zijn van het                          belang daarvan. Alle werknemers zijn verplicht om persoonsgegevens geheim te houden.
5.         Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om het privacy beleid te wijzigen. Van den Berg’s Optiek heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om                  dit privacy beleid af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

Cookies

Wanneer u het contactformulier of het afspraakformulier invult op onze website kunt u kiezen om uw gegevens te onthouden voor de volgende keer. Deze gegevens worden in een cookie opgeslagen. Dit doen we voor uw gemak zodat u de gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Van den Berg’s Optiek, Kerkstraat 11, 3882 BM Putten, 0341-35 15 64, vdberg@gmail.com.
Versie 28-10-2021